Siirry sisältöön
Satakylät

Säännöt

SÄÄNNÖT

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Soukaisten kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Laitila.

2. TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen toimialueena ovat Laitilan kaupungin kylät: Soukainen, Valko, Vahantaka, Kaukola ja Vaimaro.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää toimialueensa vakituisesti tai tilapäisesti asuvien ihmisten hyvinvointia ja viihtyvyyttä sekä vaikuttaa alueen palvelutarjontaan ja ympäristöasioihin. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää tarvittavia toimitiloja, järjestää erimuotoisia talkoo-, koulutus-, kokous-, virkistys- ja juhlatilaisuuksia tai matkoja.

Yhdistys on vuorovaikutuksessa yhteiskunnan hallinnollisiin organisaatioihin ja on yhteistyössä kansalaisjärjestöjen ja muiden yhdistysten kanssa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää myyjäisiä, tapahtumia, talkoita tai muita rahoitus- tai avustusmahdollisuuksia. Yhdistys osallistuu kylää koskevaan suunnitteluun, tekee selvityksiä, aloitteita ja antaa lausuntoja sekä vaalii kylän kulttuuriperintöä ja edistää kyläkulttuurin kehittymistä. Yhdistys voi harjoittaa anniskelutoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä.

Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää tai irtainta omaisuutta.

3. JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai hän on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella toiminut vastoin yhdistyksen tarkoitusperiaatteita.

5. LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuosittain perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous.

6. HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3 – 16 muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kolmasosa (1/3) sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

7. HALLITUKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai sihteeri.

8. TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen laatima vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen. Vuosikokous pidetään tammi-huhtikuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella läsnä olevalla jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.

10. YHDISTYKSEN KOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta vuosikokouksessa päätetyllä menettelyllä.

11. VARSINAISET KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastuslausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle vuodelle

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet

9. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja

10. Päätetään millä tavoin yhdistyksen kokouskutsut julkaistaan seuraavana vuonna

11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle riittävän ajoissa, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.